Oświadczenie Administratora Danych Osobowych


 

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Ubezpieczeniowa ”ASECO-LIFE” Adrian Buczek. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:

1). pisemnie, na adres ul.Konstytucji 93, 41-906 Bytom;

2). telefonicznie, pod numerem:  32/ 280 23 16

 

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów związanych z realizacją Umowy, do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w celu przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, przyjmowania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane: zakładom ubezpieczeń, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes oraz Kancelarii Ubezpieczeniowej A.Śliwa Spółka Komandytowa, ul. Wolności 319/1, 41-800 Zabrze (KRS: 0000121703). Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe uważa się przede wszystkim: dostawców usług  informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług

 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

4) prawo do przenoszenia danych osobowych,

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

6) prawo do wycofania zgody

 

7. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 6 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych

 

8. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne

Kontakt:


Bytom, ul.Konstytucji 93                                      ( wejście od strony osiedla )

tel. 32/ 280 23 16,

kom. 501 733 358

Biuro czynne:  

pn-pt: 09:00 - 17:00,

sobota: 11:00 - 13:00

 

e-mail: a.buczek@dobrzyagenci.pl