Ubezpieczenia komunikacyjne


 

OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym.  

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną (osobie trzeciej) w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego
 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

 

Sumy gwarancyjne (czyli maksymalne kwoty wypłaconych odszkodowań):

 •  5.000.000 EUR – dla szkód na osobie
 •  1.000.000 EUR – dla szkód na mieniu 

 

AUTO CASCO

Dobrowolna umowa ubezpieczenia pojazdu, której zakres jest kształtowany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować zakres ubezpieczenia, dlatego przed zawarciem ubezpieczenia AutoCasco należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU)

Przykładowy zakres zdarzeń, które mogą być objęte Umową Ubezpieczenia:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 • działania osób trzecich, w tym również wandalizmu i włamania
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia

NNW

jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała,powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.
Osobami ubezpieczonymi z reguły są kierujący pojazdem oraz pozostali pasażerowie.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych tylko w określonym na polisie samochodzie.
Z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenie niezależnie od przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł odszkodowań.


 

ASSISTANCE

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie pomocy w czasie podróży, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak awaria czy wypadek. Zakres ubezpieczenia assistance jest różny w zależności od warunków proponowanych przez Ubezpieczyciela, a także od wysokości dodatkowej składki. Przykładowy zakres może obejmować następujące zdarzenia:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • dostarczenie paliwa,
 • holowanie pojazdu do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
 • dostawę części zamiennych,
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania,
 • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów

SZYBY

Jest to dodatkowe ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia, rozbicia, stłuczenia szyb w pojeździe bez względu na przyczynę.

Nawet jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, nie stracisz swoich zniżek za bezszkodową jazdę


 

OPONY

Ubezpieczenie opon zapewni Ci pomoc na drodze w razie awarii ogumienia (np. przebita opona) oraz pokryje koszty jego naprawy w warsztacie wulkanizacyjnym.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie opon?

 • Zapewnisz sobie szybką pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski.
 • Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa,  Twój samochód zostanie odholowany do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.
 • Nawet jeśli skorzystasz z ubezpieczenia opon, nie stracisz swoich zniżek za bezszkodową jazdę.

   

 

 

Kontakt:


Bytom, ul.Konstytucji 93                                      ( wejście od strony osiedla )

tel. 32/ 280 23 16,

kom. 501 733 358

Biuro czynne:  

pn-pt: 09:00 - 17:00,

sobota: 11:00 - 13:00

 

e-mail: a.buczek@dobrzyagenci.pl